• Gratis levering Vanaf 75 euro in België.
  • Contacteer ons
  • Veilig online betalen
  • Aanplantservice
Toggle Nav
Winkelwagen
Sluiten
  • Menu
  • Setting

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht volgens het wetboek Boek VI – art. VI.47 en volgende WER


Binnen welke termijn mag de consument zijn herroepingsrecht doen gelden?

De consument moet de onderneming informeren over zijn wens om zich te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen,
zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien door het Wetboek.

 

Wanneer begint de herroepingstermijn te lopen?

-           Voor verkoopovereenkomsten te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of door de consument
            aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed, behalve in bijzondere omstandigheden voorzien in boek VI van het
            Wetboek van economisch recht.
            ->         In geval van meerdere goederen of goederen samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel
                        uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, te rekenen vanaf de dag na fysieke
                        in bezitname van het laatste goed of de laatste zending of het laatst onderdeel.
            ->         In geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, te rekenen vanaf de dag na fysieke in
                        bezitname van het eerste goed.
-           Voor diensten te rekenen vanaf de dag na sluiting van de overeenkomst
-           Voor verkoopovereenkomsten, waaronder ook de overeenkomsten die betrekking hebben op zowel goederen als diensten,
            te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of door de consument aangewezen derde fysiek bezit
            neemt van het goed.

 

Hoe moet de consument herroepen?

De consument informeert de onderneming van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de
herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Het herroepingsformulier dient ingevuld en ondertekend te worden en terug te
sturen naar de onderneming.

 

Welke zijn de kosten te laste van de consument?

-           De kosten betaald door de consument ten gevolge van zijn uitdrukkelijke keuze voor andere wijze van levering
            dan de goedkopere standaardlevering aangeboden door de onderneming.
-           De kosten voor het terugzenden van de goederen, als de onderneming de consument niet heeft geïnformeerd over
            het feit dat deze ten laste van de consument zijn.
-           De kosten verschuldigd aan de onderneming voor de geleverde dienst tot op het moment dat hij zijn herroepingsrecht
            uitoefent, nadat gevraagd werd de uitvoering van de dienstenovereenkomst te beginnen voor het einde van de
            herroepingstermijn.

 

Welke zijn de modaliteiten voor het terugzenden van de goederen?

Als de onderneming niet aanbiedt zelf de goederen af te halen:
-           De consument zendt de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming
            gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de dag
            waarop hij aan de onderneming zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft meegedeeld.
-           De consument draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen tenzij wanneer         
             ->         De onderneming ermee instemt deze kosten te dragen.
             ->         De onderneming de consument niet geïnformeerd heeft over het feit dat hij deze kosten moet dragen.

 

Welke zijn de modaliteiten voor terugbetaling?

De onderneming vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, onverwijld en in elk geval
binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd door de consument van zijn beslissing tot herroeping.

OPGELET! De onderneming is niet verplicht de verschuldigde bijkomende kosten, te wijten aan de uitdrukkelijke keuze van de
consument voor een andere leveringswijze dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, terug te betalen. 

De onderneming moet de consument terugbetalen onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat hij gebruikt heeft voor de
oorspronkelijke aankoop, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en op voorwaarde dat
de terugbetaling voor hem geen kosten meebrengt.

OPGELET! Voor wat betreft verkoopovereenkomsten, wanneer de onderneming niet aanbiedt zelf de goederen af te halen,
kan gewacht worden met terugbetaling:
            ->         Hetzij totdat de onderneming alle goederen heeft teruggekregen
            ->         Hetzij totdat de onderneming heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.

 

Wat is de aansprakelijkheid van de consument in geval van waardevermindering van de goederen?

De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen
dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen.  Als de onderneming heeft nagelaten de
consument te informeren over zijn herroepingsrecht voor de sluiting van de overeenkomst, dan is de consument niet aansprakelijk
voor de waardevermindering van de goederen.

 

Welke zijn de situaties waarin de consument zijn herroepingsrecht niet kan uitoefenen?

-           Na volledige uitvoering van de dienstenovereenkomst en als de uitvoering is begonnen met zijn uitdrukkelijke
            voorafgaande instemming en hij erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig
            is uitgevoerd door de onderneming.
-           De prijs van de goederen of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming
            geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
-           De geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of zijn duidelijk voor een
            specifieke persoon bestemd.
-           De geleverde goederen snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn zoals bijvoorbeeld bloemen en planten.
-           De verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van
            gezondheidsbescherming of hygiëne.
-           De geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten.

In deze gevallen, moet de onderneming de consument voor de sluiting van de overeenkomst verwittigen over:
-           Hetzij, dat hij niet beschikt over een herroepingsrecht
-           Hetzij, desgevallend, de omstandigheden waarin hij zijn herroepingsrecht verliest.